Weiter geht's mit dem KanjiRepeater!


Lesung a für eingeben und Enter drücken.

KanaTeacher bei facebook - werde Fan!
Schriftart:  

Kana "offline" lernen mit KanaCards.
Ausdrucken, ausschneiden, fertig!


Hiragana

Alle / Keine üben

a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
ya  yu  yo
ra ri ru re ro
wa    wo
  n   
ga gi gu ge go
za ji zu ze zo
da ji zu de do
ba bi bu be bo
pa pi pu pe po
kya  kyu  kyo
sha  shu  sho
cha  chu  cho
nya  nyu  nyo
hya  hyu  hyo
mya  myu  myo
rya  ryu  ryo
gya  gyu  gyo
ja  ju  jo
ja  ju  jo
bya  byu  byo
pya  pyu  pyo

Katakana

Alle / Keine üben

a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
ya  yu  yo
ra ri ru re ro
wa    wo
  n   
ga gi gu ge go
za ji zu ze zo
da ji zu de do
ba bi bu be bo
pa pi pu pe po
kya  kyu  kyo
sha  shu  sho
cha  chu  cho
nya  nyu  nyo
hya  hyu  hyo
mya  myu  myo
rya  ryu  ryo
gya  gyu  gyo
ja  ju  jo
ja  ju  jo
bya  byu  byo
pya  pyu  pyo
English